Europa na miarę ery cyfrowej

Zmiany klimatyczne i postępująca degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i całego świata. Unia Europejska opracowała plan działania – Europejski Zielony Ład. Ma on za zadanie unowocześnić gospodarkę Unię Europejską i zwiększyć jej konkurencyjność, tak aby w 2050 r. osiągnęła zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Europejski Zielony Ład będzie finansowany z przeznaczonych na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE. Celem przedsięwzięcia jest Europa, która stanie się pierwszym kontynentem na świecie neutralnym dla klimatu. Przedstawione wnioski legislacyjne mają pomóc wszystkim sektorom gospodarki UE w dostosowaniu się do tego wyzwania. Wyznaczają one drogę do osiągnięcia celów klimatycznych do 2030 r. w sposób sprawiedliwy, racjonalny pod względem kosztów i konkurencyjny. Europejski Zielony Ład ma również pomóc w wyjściu z pandemii COVID-19. 27 państw wspólnoty europejskiej zobowiązało się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomów z 1990 r.   To nowa szansa dla innowacji, inwestycji i miejsc pracy na obszarze wspólnoty. Jako obywatel UE możesz wziąć udział w działaniach i zaangażować się w Europejski Pakt na rzecz Klimatu – zorientować się w regułach ekologicznej konsumpcji i zwiększyć poziom wiedzyn a temat zrównoważonych produktów. To inicjatywa mająca za zadanie przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez dzielenie się pomysłami i sposobami ich zastosowania.