Unia Europejska

Krótka historia Unii Europejskiej

1949 Kongres Europejski w Hadze
Kongres Europejski w Hadze

Ideę integracji zapoczątkował w 1949 roku Kongres Europejski w Hadze. To tam powołano Radę Europy funkcjonującą od 1949 roku i zapoczątkowano Ruch Europejski.

1950 Deklaracja Schumana
Deklaracja Schumana
W 1950 roku Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia ponadnarodowej organizacji europejskiej. Tzw. Deklaracja Schumana jest uznawana za podwaliny dla powstania dzisiejszej Unii Europejskiej.
1952 Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Europejska Wspólnota Węgla i Stali

W 1951 roku Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg podpisały traktat paryski - międzynarodową umowę dotyczącą powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 

Powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Założyły ją Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

1957 Traktat rzymski
Traktat rzymski

W 1957 roku podpisano traktaty rzymskie. Ustanowiły one Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę energii Atomowej. 

1967 Traktat fuzyjny
Traktat fuzyjny

Połączenie rozdzielonych instytucji o charakterze ogólnoeuropejskim nastąpiło po wejściu w życie traktatu fuzyjnego z 1967 roku - Traktat Ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich.

1973
Dania, Irlandia, Wielka Brytania przyłączają się do wspólnoty
1979 Pierwsze wybory
Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego
1981
Grecja dołącza do wspólnoty europejskiej
1985 Schengen
Uzgodniono układ z Schengen

Podpisane w Luksemburgu porozumienie znoszące kontrolę na granicach wewnętrznych Państw członkowskich.

1986 Jednolity akt Europejski
Hiszpania i Portugalia dołączają do wspólnoty

Podpisany zostaje Jednolity akt Europejski.

1992 Traktat z Maastricht
Traktat z Maastricht - traktat o Unii Europejskiej
1995
Do Unii dołączają Austria, Finlandia i Szwecja
1997 Traktat amsterdamski
Traktat amsterdamski

Traktat amsterdamski z 1997 roku zmodyfikował nieco wcześniejsze ustalenia i rozszerzył wcześniej ustalone wizje.

2001 Traktat nicejski
Traktat nicejski

W 2001 roku traktat nicejski, reformujący wcześniejsze ustalenia i pozwolił na dalsze rozprzestrzenianie się UE. Szczyt nicejski zaowocował również uchwaleniem Karty praw podstawowych gwarantującą obywatelom należne im prawa i swobody.

2004
Do Unii dołączają: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta i Cypr
2007
Bułgaria i Rumunia dołączają do Unii
2009 Traktat lizboński
Traktat lizboński

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Międzynarodowa umowa reformująca instytucje UE.

2012 Pokojowa nagroda Nobla
Unia Europejska otrzymuje pokojową nagrodę Nobla

Nobel - w uznaniu wysiłków UE na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka na Starym Kontynencie.

2013
Do Unii wstępuje Chorwacja